Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých      

„Tak ako pomôžeme tým, ktorí kedysi pomáhali nám, tak nám raz pomôžu tí, ktorým pomáhame teraz.

Pomôcť tým, ktorí nás chránili a viedli v čase nášho detstva, ktorí nám pomáhali v časoch našej mladosti. Bez ktorých by sme neboli tam, kde sme. Patrí im to, zaslúžia si to. Je to to posledné, čo môžeme pre nich ešte urobiť. Oni sami už tak nevládzu, sú unavení, vyčerpaní, a chcú len slušne dožiť. A my sme jediní, ktorí im
v tom môžu pomôcť ... je to len na nás.

Keď sme boli maličkí, tešili sa z našich prvých krôčkov, keď sme vyrástli, tešili sa z našich krokov, a teraz, keď sú už starí, tešia sa na naše kroky.

Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých." (kapitola D8, D24.10A.5)
                                                                                                                                                                                                                                 Web:      www.ivl.sk

                                                                                                                                                                                                                                 e-mail:  ivanvlcek.snv.sk@gmail.com


Vážení čitatelia,               Dear Reader,               Szanowni Czytelnicy,               Tisztelt olvasó,               Уважаемые читатели,

 

prvý diel pripojeného súboru „Demokracia plače, jej najväčší ochrancovia sa tomu smejú a kujú ju na svoj obraz“ pod názvom „Rovní a rovnejší, naivní a vyčuraní“ je osobným pohľadom na problematiku bezkompenzačného odčerpávania pracovnej sily z novopristúpených členských krajín EU ekonomikami bohatších starších členských štátov Únie. Je to opis problému, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje nielen ekonomiky novopristúpených členských krajín Európskej Únie, ale ekonomiky všetkých tých krajín sveta,
z ktorých ich občania hromadne odchádzajú za lepšie platenou prácou do zahraničia. 

Zároveň je tento prvý diel – členený na tri časti: A, B, C – úvodom k druhému dielu „Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých", ktorý riešením otázky kompenzácie nákladov vynaložených počas dlhodobého procesu výchovy a vzdelávania dieťaťa zároveň prispieva k zlepšeniu situácie aj v ďaľších oblastiach ekonomiky.

Časť A predstavuje všeobecný pohľad na problematiku bezkompenzačného odčerpávania pracovnej sily z tých krajín strednej a východnej Európy, ktoré pristúpili do Únie od r. 2004.

Časť B je zdrojom kvantifikovaných údajov, na ktoré sa časť A v mnohých prípadoch odvoláva. Nachádzajú sa tu aj ďaľšie texty, zahŕňajúce opisy situácie v rôznych oblastiach ekonomiky, takých ako napr.: problematika nákladov vynaložených na výchovu a vzdelávanie občana, situácia v zdravotníctve, medzištátna pracovná migrácia a globalizácia a ich negatívny vplyv na ekonomiky novopristúpených členských krajín, problematika vedecko-technického rozvoja (časť D), význam výskumu a vývoja pre Úniu (časť D), nedostatok odborníkov (časť D), hľadanie a podpora nadaných mladých ľudí v jednotlivých členských krajinách Únie (časť D) a i.

A keďže kritizovať niečo je väčšinou tou ľahšou časťou celkového riešenia problému, tak práve druhý diel tvorený časťou D je pokusom o čiastočnú odpoveď na neriešený problém bezkompenzačnej medzištátnej pracovnej migrácie, pokusom o riešenie problému nastoleného v častiach A, B a C prvého dielu. Je to len môj osobný pohľad na riešenie, nie je to pohľad odborníka.

Druhý diel pod názvom „Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých“ opisuje, ako by riešenie otázky kompenzácie nákladov vynaložených rodičmi počas dlhodobého procesu výchovy dieťaťa pomohlo zlepšiť situáciu aj v iných oblastiach ekonomiky, takých ako: nízka pôrodnosť (kapitola D24.1), starnutie obyvateľstva (D24.2), zvyšovanie veku odchodu do dôchodku (D24.3), skorší odchod do dôchodku (D24.3), slabé finančné zabezpečenie rodičov v staršom veku (D24.3), zapojenie problematických a dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu (D24.4), nezamestnanosť mladých ľudí (D24.4), nelegálna práca (D24.5), regulácia migračného toku (D24.6), skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa (D24.8), väčšie zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu dieťaťa (D24.8), zväčšenie starostlivosti o vlastné zdravie (D24.7), zabezpečenie dostatočného množstva odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov pre potreby členských krajín EU (D24.10, D24.10A) oživenie ekonomiky (D24.9), pozitívna diskriminácia starších občanov pri zamestnávaní sa (D24.11), podpora predaja domácich potravín na domácom trhu (D24.13, D34.5.1),rast domácej poľnohospodárskej výroby a na ňu naväzujúceho potravinárskeho priemyslu a zlepšenie potravinovej sebestačnosti (D24.13, D34.5.1), viacdetná rodina ako prostriedok na zníženie uhlíkovej stopy (D24.12), zlepšenie finančnej situácie starších bezdetných párov (D24.14), zefektívnenie ekonomiky nahradením pasívnej pracovnej sily aktívnou (D24.15) a i.

Možno niekoho ten text rozčúli, iného nechá zasa ľahostajným, a niekoho možno aj zaujme ... je to len názor jednej osoby, len relatívna pravda, a tak to treba aj brať.

 

 Celý súbor bude umiestnený na stránke www.ivl.sk, z ktorej sa bude dať stiahnuť jeho najaktuálnejšia verzia v podobe wordovského súboru.

 Za chyby gramatického či štylistického charakteru – hlavne v častiach B a C, ktoré nie sú dopracované – sa ospravedlňujem, budem sa snažiť o ich čo najskoršie odstránenie.

 Celý text priloženého súboru je vyjadrením môjho osobného názoru.

Každému, ku komu sa tento text dostane, a uzná za vhodné – z ľubovoľných dôvodov – preposlať ho ďalej svojim známym, kolegom, priateľom či hocikomu inému, dopredu ďakujem.

Ďakujem za Váš čas a Vašu pozornosť.


 Ivan Vlček                                                                                                                                                             Spišská Nová Ves              25.9.2021
Dear Reader,

 

Volume I of the attached file "Democracy is weeping and its biggest protectors are laughing and moulding it to their liking" entitled "The equals and more equals, the naive and the sly" is a personal view at the issue at hand, namely the labour outflow from newly admitted EU Member States to the economies of old member states without any compensation. It is an attempt to give a more detailed description of an issue grossly burdening the economies not only of new EU members states in particular but also the economies of those countries of the world the citizens of which leave in large numbers abroad for better paid jobs in general.. 

Also, the present first volume is subdivided into three parts, namely Parts A, B and C – an introduction in the volume two entitled "After all, they are here for us and we are here for them, we are here for each other" dealing with compensation for costs of the on-going process of upbringing and education of children, thus contributing to positive developments also in other areas of the economy.

Part A offers a general view at the issue of non-compensated outflows of labour from those countries of the Middle and East Europe that have become EU members since 2004.

Part B offers qualified data quite often referred to in Part A. Also, it contains other texts dealing with a description of the situation in a number of economic areas, such as the issue of the costs spent on upbringing and education of citizens, status of the health case system, international labour migration and globalization and their adverse impact on the economies of new EU member states, the issue of scientific and technical development (part D), research and development for the Union (part D), lack of educated professionals (part D), scouting for and further development of talented young people in individual EU member states (part D), and so forth.

As to criticize anything is usually the less difficult part of any problem solving process in general, the second volume, comprised of Part D, is an attempt to provide at least partial answers to issues tackled in Parts A, B and C of Volume I. However, this is only my personal look at the issue and it should be not taken as the view of a professional in the field.

Volume II entitled "After all,they are here for us and we are here for them, we are here for each other" describes how resolution of the issue of compensation for costs spent by parents during the long-term process of the upbringing of a child might improve the situation also in other areas of the economy, such as: low birth rate, population ageing, extension of the retirement age, earlier retirement, poor financial situation of parents in older age, inclusion of problematic and long-term unemployed persons in the job market, joblessness among young people, illegal labour, regulation of the migration flow, improvement of the process of upbringing and education of children, more intense involvement of parents in the education of children, improved care for own health, securing an adequate number of professionals and highly qualified workers for all EU member states, economic recovery, positive discrimination of the elderly in the labour market, support to sales of domestic foodstuffs in the domestic market, increased domestic agricultural and foodstuffs production and food independence, large families as way to reduce our carbon footprint, more assistance to help childless couples, etc.

It may be that reading this text will leave some people upset, some may stay indifferent, some may even become intrigued .... only personal views of single person, and only the relative truth are concerned and this is how it should be received.

 

The entire file as an MSWord document will be available for download here: www.ivl.sk

I apologize for grammatical or other mistakes – in particular in Parts B and C that are not yet finalized – and will do my best to remove them as quickly as possible.

The attached text in its entirety reflects solely my own personal opinion.

I will be thankful to all those reading this text who will chose – for whatever reason – share it with their acquaintances, friends, colleagues and just anybody else.

Thank you for your attention.


 Ivan Vlček                                                                                                                                                             Spišská Nová Ves              25.9.2021
Szanowni Czytelnicy,

 

pierwszy tom załączonego zbioru „Demokracja płacze, jej najwięksi obrońcy się z tego śmieją i przekuwają ją według własnych wyobrażeń“ pod tytułem „Równi i równiejsi, naiwni i spryciarze“ jest osobistym spojrzeniem na problematykę niezbilansowanego odpływu siły roboczej z nowo przyjętych krajów członkowskich UE do gospodarek bogatszych państw starej Unii. To opis problemu, który w wyraźny sposób obciąża nie tylko ekonomię nowych członków Unii Europejskiej, ale także wszystkich tych państw na świecie, z których obywatele masowo wyjeżdżają za granicę za lepiej płatną pracą  

Jednocześnie ten pierwszy tom – podzielony na trzy części: A, B, C – stanowi wstęp do drugiej części „Przecież oni są tu też dla nas, a my dla nich, my wszyscy jesteśmy tu jedni dla drugich” który, rozwiązując kwestię kompensacji kosztów poniesionych w długoletnim procesie wychowania i kształcenia dziecka, jednocześnie przyczynia się do poprawy sytuacji także w innych obszarach ekonomiki.

Część A przedstawia ogólne spojrzenie na problem niezbilansowanego odpływu siły roboczej z tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które wstąpiły do UE po 2004 roku.

Część B to źródło danych liczbowych, na które w wielu przypadkach powołuję się w części A. Są tu też inne treści, zawierające opisy sytuacji w różnych obszarach gospodarki, jak np.: kwestia kosztów poniesionych na wychowanie i kształcenie obywatela, sytuacja w służbie zdrowia, migracja transgraniczna za pracą i globalizacja oraz ich negatywny wpływ na gospodarki nowo przyjętych krajów członkowskich UE, kwestia rozwoju naukowo-technicznego (część D), znaczenie badań i rozwoju dla Unii (część D), brak fachowców (część D), poszukiwanie i wsparcie utalentowanych młodych ludzi w poszczególnych krajach unijnych (część D) itd.

A w związku z tym, że krytyka jest tym najłatwiejszym etapem w ramach rozwiązywania problemu, właśnie drugi tom, zawierający część D, stanowi próbę częściowej odpowiedzi na nierozwiązaną kwestię niezbilansowanej transgranicznej migracji zarobkowej, próbę rozwiązania problemu nakreślonego w częściach A, B i C pierwszego tomu. To jedynie moje osobiste spojrzenie na sytuację, nie jest to pogląd specjalisty.

W drugim tomie pod tytułem „Przecież oni są tu też dla nas, a my dla nich, my wszyscy jesteśmy tu jedni dla drugich“ opisuję, w jaki sposób rozwiązanie kwestii zbilansowania kosztów poniesionych przez rodziców w ramach długoletniego procesu wychowania dziecka mogłoby poprawić sytuację także w innych obszarach gospodarki, jak np.: niska dzietność, starzenie się społeczeństwa, podnoszenie wieku emerytalnego, wcześniejsze odchodzenie na emeryturę, słabe zabezpieczenie finansowe rodziców w starszym wieku, włączenie obywateli z problemami i długotrwale bezrobotnych do procesu zatrudnienia, bezrobocie wśród młodych ludzi, praca na czarno , regulacja przepływu migracji, podniesienie jakości procesu edukacyjno-wychowawczego dziecka, większe zaangażowanie rodziców w proces kształcenia dziecka, lepsze zadbanie o własne zdrowie, zapewnienie wystarczającej liczby fachowców i wysoko wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem krajów członkowskich UE, ożywienie gospodarki, pozytywna dyskryminacja starszych obywateli przy zatrudnianiu, wsparcie sprzedaży lokalnej żywności na rynku krajowym, wzrost krajowej produkcji rolnej i spożywczej oraz poprawa samowystarczalności w zakresie żywności, rodzina wielodzietna jako środek do obniżenia emisji dwutlenku węgla, pomoc bezdzietnym parom itd.

Może kogoś ten tekst wzburzy, jednych pozostawi obojętnymi, a innych zainteresuje... to poglądy jednej osoby, relatywna prawda i tak to należy rozumieć.

 

 Cały zbiór zostanie umieszczony na stronie: www.ivl.sk, z której będzie można go ściągnąć w postaci pliku word.

 Za błędy gramatyczne i stylistyczne – głównie w rozdziałach B i C, które nie zostały dopracowane – przepraszam, postaram się je jak najszybciej usunąć.

 Cała treść załączonego zbioru odzwierciedla moje osobiste poglądy.

Każdemu, kto otrzyma ten tekst i z dowolnego powodu uzna za stosowne przesłać dalej swoim znajomym, kolegom, przyjaciołom, komukolwiek, z góry dziękuję.

Dziękuję za Państwa czas i uwagę.


 Ivan Vlček                                                                                                                                                             Spišská Nová Ves              25.9.2021
Tisztelt olvasó,

 

A demokrácia sír,legnagyobb védelmezői ezen mulatnak és ármánykodnak ellene csatolt állomány első szakasza az „Egyenlők és egyenlőbbek, hiszékenyek és dörzsöltek" cím alatt, egy egyéni nézőpont a régebbi, gazdaságilag fejlettebb uniós tagállamok ellentételezés nélküli munkaerő-elszívásának kérdéskörére az újonnan csatlakozott EU tagállamokból. Azon kérdéskör leírása, mely nem csak az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott gazdaságokat terheli jelentős mértékben, de a világ minden olyan gazdaságát is, melyek lakosai nagy számban távoznak külföldre a jobban fizetett munka után.

Egyúttal ez az első szakasz – mely három részre osztott: A, B, C – bevezető a második szakaszhoz „Hisz ők értünk is itt vannak mi pedig őértük, mi mindannyian egyik a másikért vagyunk", mely a gyermeknevelés és oktatás hosszútávú folyamata során ráfordított költségek ellentételezési kérdésének megoldásával egyúttal hozzájárul a helyzet javításához a gazdaság egyéb területein is.

Az A rész az EU-hoz 2004 után csatlakozott Közép- és Kelet-Európai országokból történt ellentételezés nélküli munkaerő-elszívás kérdéskörének általános nézetést mutatja be.

A B rész a mennyiségi adatok forrása, erre az A részben több esetben található hivatkozás. További szövegek is megtalálhatók itt, a gazdaság különböző ágazataiban levő helyzetet összegző leírások, mint például: az állampolgárok nevelésére és oktatására fordított költségek kérdésköre, az egészségügy helyzete, az államok közötti munkaerő-áramlás, a globalizáció, és azok kedvezőtlen hatása az újonnan csatlakozott tagállamok gazdaságaira, a tudományos és technológiai fejlődés kérdésköre (D rész), a kutatás és fejlesztés jelentősége az Unió számára (D rész), a szakemberhiány (D rész), tehetséges fiatalok keresése és támogatása az Unió egyes tagállamaiban (D rész), és egyebek.

És mivel a kérdéskör teljes megoldásának általában a könnyebbik része a becsmérlés, így éppen a második szakasz alkotta D rész a kísérlet az államok közötti ellentételezés nélküli munkaerő-áramlás meg nem oldott gondjának részleges megválaszolására, kísérlet az első szakasz A, B és C részeiben felvázolt probléma megoldására. Ez az én személyes véleményem a megoldásra, ez nem egy szakértő véleménye.

A második szakasz a „Hisz ők értünk is itt vannak mi pedig őértük, mi mindannyian egyik a másikért vagyunk” cím alatt leírja, hogyan segíthetne javítani a gazdaság egyéb területeinek helyzetén is a gyermeknevelés hosszútávú folyamata során a szülők által ráfordított költségek ellentételezési kérdésének megoldása, mint: az alacsony születésszám, a lakosság elöregedése, a nyugdíjkorhatár emelkedése, az idő előtti nyugdíjazás, a szülők gyenge anyagi biztonsága időskorban, a tartósan munkanélküli és a problémás lakosok bevonása a munkaerő piacra, a fiatal munkanélküliek, az illegális munka , a bevándorlási hullám szabályozása, a gyermekek nevelési-oktatási képzésének javítása, a szülők nagyobb mértékű bevonása a gyermekek oktatásának folyamatába, a saját egészségünkről való gondoskodás erősítése, megfelelő mennyiségű szakember és magasan képzett munkaerő biztosítása az EU tagállamok szükségleteihez, gazdaságélénkítés, az idősebb lakosok pozitív diszkriminációja a foglalkoztatásban, a hazai élelmiszerek értékesítésének támogatása a hazai piacon, a hazai mezőgazdasági termelés és élelmiszergyártás növekedése és az élelmiszer-önellátás javítása, a többgyermekes család, mint a szénlábnyom csökkentésének eszköze, segítség a gyermektelen pároknak, és egyebek.

Lehet, van, akit ez a szöveg felbőszít, mást esetleg közömbösen hagy, és lehet lesz majd olyan is, akinek felkelti az érdeklődését ... ez csak egy ember véleménye, csak viszonylagos igazság, ezért e szerint kell kezelni is.

 

 Az egész állomány a www.ivl.sk honlapon lesz elérhető, ahonnan Word dokumentum formában lesz letölthető.

 A nyelvtani és stilisztikai jellegű hibákért – főként a B és C részekben, melyek nem véglegesítettek – elnézésüket kérem, ezeket mihamarabb igyekszem kiküszöbölni. A mellékelt állomány teljes szövege személyes véleményemet fejezi ki.

 A mellékelt állomány teljes szövege személyes véleményemet fejezi ki.

Mindenkinek, akihez eljut ez a szöveg, és azt tetszőleges oknál fogva alkalmasnak érzi arra, hogy továbbítsa ismerőseinek, munkatársainak, barátainak, vagy bárki másnak, annak ezt előre is köszönöm.

Köszönöm az idejüket és figyelmüket.


 Ivan Vlček                                                                                                                                                             Spišská Nová Ves             25.9.2021
Уважаемые читатели,

 

первая часть предоставленной статьи "Демократия плачет, самые большие её приверженцы этому смеются и переделывают её на свой лад", под названием "Равные и избранные, наивные и злоупотребляющие", является личным мнением на проблему некомпенсированного черпания рабочей силы из ново-вступивших стран Евросоюза, экономиками более богатых старых стран ЕС. Это описание проблемы, которая наглядным образом обременяет не только экономику ново-вступивших стран Евросоюза, но и экономику других мировых стран, из которых их граждане массово выезжают за границу за лучшими условиями оплаты труда.

В свою очередь эта первая часть, разделенная на три части "A", "B", "C", является вводом ко второй части "Они здесь ради нас, а мы, в свою очередь, ради них, все мы здесь одни для других" , которая решением вопроса компенсации понесенных расходов в долголетнем процессе воспитания и образования подрастающего поколения, одновременно способствует улучшению ситуации и в других отраслях экономики.

Часть "A" представляет собой общий обзор проблематики некомпенсированного черпания рабочей силы из тех стран центральной и восточной Европы, которые вступили в ЕС начиная с 2004 года.

Часть "B" является источником количественных данных, на которые часть "A" во многих случаях ссылается. Здесь находятся и другие подтексты, включающие в себя описания ситуаций в различных отраслях экономики, таких как, например: проблематика понесенных затрат на воспитание и образование гражданина, ситуация в здравоохранении, межгосударственная трудовая миграция и глобализация, и их отрицательное воздействие на экономики ново-вступивших стран, членов ЕС, проблематика научно-технического прогресса (часть D), значимость исследования и развития для Евросоюза (часть D), недостаток специалистов (часть D), поиск и поддержка талантливых молодых людей в отдельно-взятых странах, членах ЕС (часть D), и др.

Но если что-то критиковать – это в большей мере самый легкий путь решения проблемы в целом, то именно вторая часть, основу которой составляет часть "D", является попыткой найти хотя бы частичный ответ на нерешенную проблему некомпенсированной межгосударственной трудовой миграции, попыткой решить проблему, описанную в частях "A", "B", "C" первой части статьи. Это всего лишь моя точка зрения, но никак не мнение специалиста.

Вторая часть под названием "Они здесь ради нас, а мы, в свою очередь, ради них, все мы здесь одни для других" описывает как бы решение вопроса компенсации расходов, понесенных родителями во время многолетнего процесса воспитания ребенка, помогло улучшить ситуацию и в других отраслях экономики, таких как: низкая рождаемость, старение популяции, увеличение пенсионного возраста, преждевременный выход на пенсию, низкое финансовое обеспечение родителей в преклонном возрасте, привлечение проблемных и долгосрочно безработных граждан к трудовому процессу, безработица молодежи, нелегальное трудоустройство , регулирование миграционного потока, повышение качества воспитательно-образовательного процесса детей, уделять больше внимания собственному здоровью, обеспечение достаточного количества специалистов и высококвалифицированных работников для нужд стран, членов ЕС, оживление экономики, положительная дискриминация старших граждан при трудоустройстве, поддержка продажи продуктов собственного производства на внутреннем рынке, увеличение домашнего сельскохозяйственного производства и производства продуктов питания, улучшение продуктовой самодостаточности, многодетные семьи, как средство по снижению углеродного следа, помощь бездетным парам и др.

Возможно, кого-то эта статья расстроит, некоторых оставит равнодушными, но некоторых, может, и заинтересует… Это всего лишь личная точка зрения одного человека и воспринимать это следует как относительную правду.

 

 Вся статья будет размещена на сайте www.ivl.sk, откуда ее можно будет скачать в формате Word.

  Приношу свои извинения за грамматические и стилистические ошибки, особенно в частях "B" и "C, которые еще в процессе доработки. Постараюсь их исправить как можно скорее.

 Весь текст предоставленной статьи является выражением моего личного мнения.

Заранее благодарен каждому, кому попадет под руку эта статья и он посчитает уместным по какой-либо причине переслать ее дальше своим знакомым, коллегам, друзьям или кому угодно.

Благодарю вас за внимание и за уделенное время.


 Ivan Vlček                                                                                                                                                             Spišská Nová Ves              25.9.2021